Antivax maths

for 100 > x > 0 : 100 – x = 0

for V >> U & Iu >> Iv : VIv < UIu

if p(x) > 0 : p(x) = 1

if p(x) < 1 : p(x) = 0